Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı

Sel ve su baskını teminatı

Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri ve terör teminatı

Enflasyon teminatı

Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat

Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı

Anahtar kaybı zararları teminatı

0 km araçlarda yeni değer teminatı

Araç içindeki kişisel eşyalar (sadece hususi otolar için)

Hasarsızlık indirimi koruma teminatı- hususi araçlar

Hasarsızlık indirimi koruma teminatı- ticari araçlar

Yanlış akaryakıt dolumu teminatı (sadece hususi otolar için)

Kullanım ve gelir kaybı teminatı

Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı

Hasarsızlık indirim

İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı

Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı

Hukuksal koruma sigortası teminatı

Mini onarım hizmeti

Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi nedeni ile meydana gelen hasarlar teminata dahil edilir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Deprem ve Yanardağ püskürmesi teminatları muafiyetli ve muafiyetsiz olarak seçimli verilebilmektedir."

Sel ve su baskını teminatı

Sel ve Su Baskını nedeni ile meydana gelen hasarlar teminata dahil edilir. Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Sel ve Su Baskını teminatları muafiyetli ve muafiyetsiz olarak seçimli verilebilmektedir."


Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri ve terör teminatı

Grev, Lokavt, Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.

Enflasyon teminatı

Sigortalanan aracın TEFE-TÜFE oranına göre %10 Enflasyon ile sınırlı olmak üzere Enflasyona Karşı Koruma sağlar.

Sigara ve benzeri maddeler zararı teminatı

Taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması il meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminat altına alınmıştır.


Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlarda meydana gelen zararlar teminat altına alınmıştır.


Anahtar kaybı zararları teminatı

Sigortalı aracın anahtarının çalınması, kaybolması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirme masrafları, poliçede gösterilen olay başı ve yıllık azami 750.-TL'sına kadar teminat altına alınmıştır. NOT: Anahtarın çalınması veya kaybolması durumunda sigortalıya herhangi bir hasar ödemesi yapılması halinde hasarsızlık indirimi bozulacaktır.


0 km araçlarda yeni değer teminatı

Bu sigorta sözleşmesi ile temin edilen, hususi, açık/kapalı kasa kamyonet, minibüs (8-14 kişi) türü araçların tescil tarihinden itibaren ON İKİ AYLIK süre içinde tam hasara uğraması halinde, ödenecek tazminat tutarı Kasko Sigortası Genel Şartları'nın B.3.3.1.2 maddesi hilafına aracın peşin anahtar teslim yeni değeridir. Tescil tarihinden itibaren on iki aylık süre zarfında aracın bir üst modelinin piyasaya çıkması dolayısıyla oluşabilecek değer farkı teminat dışında kalacaktır. Bu hüküm,


Sigortalanan aracın, içinde bulunulan yıla ait son model veya bir sonraki yapım yılına ait bir araç olması ve sigorta bedelinin poliçenin tanzim tarihindeki piyasa rayicine uygun olması,

Trafik tescil tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde kasko poliçesi tanzim edilmiş olması,

Tescil tarihinden itibaren herhangi bir hasara maruz kalmamış olması kaydıyla geçerlidir.

Operasyonel, günlük kiralama ve rent-a-car olarak kullanılan araçlara Yeni Değer Klozu verilemez.


Araç içindeki kişisel eşyalar (sadece hususi otolar için)

Sigortalı araç içinde bulunabilecek, sigortalıya ve/veya aile bireylerine ait kişisel eşyanın bagajda kilitli olması ve diğer kapalı bölmelerin içinde bulundurulması kaydıyla, aracın kasko sigorta teminatı kapsamı dahilinde maruz kalacağı zararlar, araçtan çalınma veya araçla birlikte çalınma halinde dahil olmak üzere, olay başına ve yıllık 1.000.-TLsına kadar teminata dahildir. Oluşacak olan hırsızlık ve gasp hasarları aracın kilitli olması halinde ve ilgili hasara ilişkin polis raporunun alınması şartı ile teminat kapsamındadır. Ancak, gece 00:00 ile 06:00 saatleri arasında (site içinde olup, özel güvenliği bulunanlar hariç) araç kilitli olsun veya olmasın araç içerisinde bırakılan eşyalarda meydana gelecek hırsızlık hasarları teminat haricidir. Bu kloz kapsamında kişisel eşya tarifinden cep telefonu, taşınabilir elektronik cihaz, bilgisayar, kamera, gözlük, ilaç, banka ve kredi kartları muhteviyatları, seyahat biletleri, ziynet eşyaları, nakit para, hisse senedi, tahvil, para yerine geçen çek, senet, hukuki durdurma masrafları, her türlü müzik aleti ve antika eşyaların her türlü hasarları hariçtir.


Teminat limitinin devamlılığı (Hasarda ikame zeyli yapmama) teminatı

Kısmi hasarlarda hasar ikame zeyli tanzim edilmeyecektir. Hasar sonrasında da araç bedeli, poliçedeki bedel üzerinden devam edecektir. Ancak, ses ve görüntü cihazlarının çalınması halinde yeni takılacak cihazlar için ayrıca zeyilname düzenlenerek kalan gün esasıyla yeni takılan cihazın fatura bedeli üzerinden prim alınarak teminata dahil edilmesi gerekmektedir


Hasarsızlık indirimi koruma teminatı- Hususi araçlar


Hasarsız geçen ilk yılı takip eden yıllarda poliçenin yenilenmesi halinde ilk yenilemede %30, sonraki yıl %40, sonraki yıl %50, sonraki yıl %60 hasarsızlık indirimi uygulanır.

Poliçe süresinde bir kereye mahsus olmak kaydıyla radyo-teyp, cam, ayna, far kırılma ve yanlış akaryakıt dolumu hasarlarından sadece birisinin meydana gelmesi durumunda hasarsızlık bozulmayacaktır.

%50 ya da %60 hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç, (pert hariç, herhangi) tek bir hasara maruz kalmış ise takip eden yıl %30 indirimle devam eder. Ancak poliçe süresi içerisinde meydana gelen tek bir hasarla birlikte "b" bendinde sayılan türde bir hasarın da alınması halinde hasarsızlık indirimi tamamen son bulur.

%30 ya da %40 hasarsızlık indirimi mevcut olan bir araç ise "b" bendinde tanımlanan şekilde bir hasar aldıktan sonra, poliçe süresinde ikinci kez her hangi bir hasarı olması halinde hasarsızlık indirimini kaybeder.

Sigorta şirketine % 100 rücu hakkı doğuran haller veya bir defaya mahsus radyo-teyp, cam, ayna, far kırılma ve yanlış akaryakıt dolumu hasarları hariç olmak üzere, poliçe vadesi içersinde birden fazla hasar gerçekleşir ise hasarsızlık indirim hakkı tamamen kaybolacaktır.

Kaza raporunda sürücü kusursuz ve %100 rücu varsa hasarsızlık indirimi devam edecektir. Tazminat ödemesi yapıldıktan sonra başlayacak olan Rücu sürecinde, hasarsızlık indiriminin devamı için esas alınan %100 oranındaki karşı tarafın kusurunda bir değişiklik olması halinde buna ilişkin sigortacının hakları saklıdır.


Yanlış akaryakıt dolumu teminatı (sadece hususi otolar için)

Sigortalı aracın, yetkili akaryakıt servis istasyonlarından akaryakıt alımı yaparken, pompacının yakıt ikmali sırasında kasıtlı veya kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu sigortalı aracın maruz kalacağı mekanik zararlar ve masraflar olay başına ve yıllık 1.000.-TL ile teminat altına alınmıştır. Sigortalının bu tazminata hak kazanabilmesi için, hatalı doluma ilişkin akaryakıt faturasının, akaryakıt istasyonunun olayla ilgili beyanının ve ilgili aracın yetkili oto servislerinin ve uzmanlarının yanlış dolumu tespit eden raporlarının sigortacıya ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda, tazminat ödemesi yapılmayacaktır.


Kullanım ve gelir kaybı teminatı

Kullanım tarzı Minibüs ve Kamyonet olan araçların ( diğer kullanım tarzları hariçtir.) kısmi kasko hasarı sebebiyle, sigortalının tamir süresince uğrayacağı kullanım veya gelir kaybı aşağıdaki şartlar dahilinde temin edilir.

Sigortacının azami sorumluluğu azami günlük limit 30,00-TL olmak üzere 7 gün ile sınırlıdır. Sigortacının tazminat yükümlülüğü, aracın kazaya uğradığı tarihi takip eden dördüncü günden itibaren başlayacaktır. Yıllık ödenebilecek azami tazminat en fazla 2 adet hasar ödemesi ile sınırlıdır. Aracın tamir süresinin tespiti, sigortacı tarafından görevlendirilecek eksper ve tamiratı gerçekleştirecek olan tamirci tarafından karşılıklı mutabakatla yapılacaktır. Aracın tam hasara uğraması ( Pert olması ) veya çalınması halinde kullanım ve gelir kaybı tazminatı ödenmez. Yedek parçanın bulunamamasından kaynaklanan gecikmeler bu ek teminat ile verilen tazminatın hesabında dikkate alınmaz.


Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı

Kasko Genel Şartlarının A.4.11. maddesinde belirtilen araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarları ancak aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde anahtarın ele geçirilmiş olması halinde teminat kapsamında olacaktır. Araç anahtarının sigortalıyı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek suretiyle ele geçirilmesi sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahale kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak suretiyle girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir. Sigortalıya ait araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahale girip, asıl veya yedek anahtarının elde edilmesi, alınması, aşırılması gibi haller sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır. Sigortalıya ait orijinal araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır. Aracın kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar sigortalının yasal sorumluları hakkında yasal bir tahkikat başlatılması halinde ve ödenecek hasar tutarının %80'i sigortacı, %20'si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Hasarsızlık indirim

Sigortalı araç, aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine, konu olmadığı takdirde sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden seneler itibariyle kademeli olarak hasarsızlık indirimi uygulanacaktır. Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek veya tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamaya müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam edecektir.

İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı

Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı

Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir. Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.

Motorlu Kara Taşıtları Ferdi Kaza koltuk sigortalarında, 16 yaşından küçüklerin ölümü halinde sadece 1.000-TL.'ye kadar defin masrafı karşılanır.

Hukuksal koruma sigortası teminatı

HALK SİGORTA tarafından Türk Kanun ve Sigorta Genel Şartları çerçevesinde sağlanmaktadır. Motorlu araca bağlı hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruma ek teminatı 5.000.-TL ile sınırlıdır. Teminat kapsamına giren hukuki problemler için herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce 0212 444 1 545 numaralı HALK SİGORTA danışma hattını arayarak ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Mini onarım hizmeti

"HALK Mini Onarım" teminatı bulunan kasko sigorta poliçe sahibi sigortalı araçlarında, poliçenin geçerli olduğu 1 (bir) yıl boyunca oluşabilecek, aşağıda tanımları ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarların AUTO KING Servis Merkezlerinde sigortalıdan herhangi bir onarım ücreti talep edilmeksizin Amerikan menşeli know-how, ekipman ve malzemelerle giderilmesi hizmetidir.

"HALK Mini Onarım" adı altında bedelsiz verilecek servis hizmetleri şunlardır:

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (5 cm'ye kadar)

Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (10 cm'ye kadar)

Boya Tamiri (20 cm'ye tampon sıyrıkları, 30 cm'ye kadar anahtar çizikleri)

İç Döşeme Tamiri (5 cm'ye deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki yanık,yırtık,çizikler)

Ön Cam Tamiri (1 cm çapa kadar her tipte kırıklar)

Leke Çıkarma (5 cm çapa kadar muhtelif lekeler)

Plastik Tampon Tamiri (teknik olarak onarılabilir göçük, yırtık,kopuk ve eksik parça gibi plastik aksam hasarları)

Servis hizmetlerinin teknik tanımları, ölçüsel limitleri Ek 1 dedir.


MİNİ ONARIM HİZMETLERİ YILLIK ADETSEL HİZMET LİMİTLERİ

"HALK Mini Onarım" hizmet grupları ve poliçenin 1 (bir) yıllık geçerlik süresince kullanılabilecek grup adetsel limitler aşağıdaki gibidir:
 

Hizmet Grupları Mini Onarım Hizmeti Adet/Yıl
Hizmet Grupları 1

"Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme"(DR)
"Boya Tamiri, Mini Yama"(PR)
“Tek Hasar İstisnası” dahil

4
Hizmet Grupları 2

"Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme"(PDR)
"İç Döşeme Tamiri"(IR)
"Ön Cam Tamiri"(WR)
"Leke Çıkarma"(SR)

8
Hizmet Grupları 3

"Plastik Tampon Tamiri"(BR)
“Mobil Servis Hizmeti” dahil ve
"Tampon Pütürlü Plastik Kaplama" dahi

Limitsiz


Her bir hizmet grubu kapsamındaki servis hizmetleri yukarıda belirtilen toplam adetsel limitleri aşmamak şartıyla sigortalı tarafından birbirleri yerlerine esnekçe kullanılabilir.

EK HİZMETLER VE KAPSAMLARI

Plastik Tampon Tamiri (BR) – Mobil Servis Hizmeti:

"Plastik Tampon Tamiri" hizmeti kapsamında sigortalıların AUTO KING Servis Merkezlerinden alabilecekleri plastik tampon tamiri hizmetine ilaveten, SİGORTA'nın açılan bir hasar dosyası kapsamındaki hasarlı ön ve arka plastik tamponlar üzerindeki plastik aksam hasarları, hasarlı parça AUTO KING tarafından ilgili oto servisinden "Mobil Servis Hizmeti" kapsamında alınacak, teknik olarak tamir edilebilmesi halinde sonra tekrar ilgili oto servisine teslim edilecektir. Mobil Servis Hizmeti ücretsizdir.

"Mobil Servis Hizmeti" kapsamında SİGORTA AUTO KING Servis Merkezlerinin bulunduğu illerde tüm ön ve arka plastik tampon hasar ihbarlarını sigorta eksperleri vasıtasıyla AUTO KING'in www.autoking.org portalı "hasar ihbarları" linkinden elektronik olarak en yakın AUTO KING Servis Merkezine bildirilmesini sağlayacaktır.

Boya Tamiri (PR) - Tek Hasar İstisnası:

Kasko poliçesi süresi içinde bir defaya mahsus olmak üzere, aracın tek bir yan cephesinde aynı nedenle ve aynı zamanda oluşmuş, kaportanın zarar görmediği ve AUTO KING tarafından tek hasar olarak değerlendirilen sıyrık, çizik gibi boya hasarları "HALK Mini Onarım" hizmeti kapsamında bedelsiz olarak giderilir. Tek hasar istisnasında 30 cm'lik ölçüsel limit dikkate alınmaz. Hasarın her 30 cm'si 1(bir) tamir hakkı olarak değerlendirilir ve sigortalının adetsel limitlerinden düşülür. Sigortalının tek hasar istisnasında yararlanabilmesi için, poliçe dönemi içinde daha önce "HALK Mini Onarım" 1.Gruptan hizmeti almamış olması gerekir.

1) HİZMETİN VERİLECEĞİ TAŞIT ARAÇLARI:

Hizmetin verileceği taşıt araçları aşağıdadır:

- Binek otomobiller, (rent-a-car ve taksiler hariç)

- SUV (4X4) arazi araçları

- Panel van, minibüs ve kamyonet tipi hafif ticari araçlar

Tüm Hakları Ankuva Sigorta'ya aittir.
Copyright © 2016 Ankuva Sigorta All Rights Reserved.
Tel. + 90 312 346 06 88 Fax. + 90 312 346 06 89

Yazılım ve Tasarım By
Software & Designed By